MOBILE APP DEVELOPMENT

MOBILE APP DEVELOPMENTPërshkrimi

Ky trajnim është i strukturuar si në një sekuencë logjike për t’i ndihmuar pjesëmarrësit, me njohuri paraprake të ndryshme të zhvillimit të softuerit, që të mësojnë si të shkruajnë aplikacione të sofistikuara për pajisjet mobile. Pjesëmarrësit në trajnim do të mësojnë të përdorin Android Studio dhe Xcode, si mjedis zhvillimi për aplikacione mobile. Në kuadër të tij do të analizohen thellësisht edhe komponentët bazë të aplikacionit për pajisje mobile (smart phone). Duke filluar me shqyrtimin e pjesëve që përbëjnë një aplikacion për pajisje mobile dhe ciklit të tij të jetës, si struktura e aplikacioneve dhe burimet e jashtme, aktivitetet, kohëzgjatjet e tyre dhe ciklet e jetës, pamjet, menytë, njoftimet dhe shumë veti tjera. Me qëllim të praktikimit, gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit do të zhvillojnë një projekt konkret.Çka përmban trajnimi?

 • Hello, Android
 • Getting started
 • Getting started with iPhone programming;
 • Creating applications and activities (android)
 • Building user interfaces (android)
 • Outlets, actions, and view controllers (iphone)
 • Intents and broadcast receivers (android)
 • Using Internet resources (android)
 • Files, saving state and preferencës (android)
 • Databases and content providers (android)
 • View, preferences and database (Iphone)
 • Working in the background (android)
 • Expanding the user experience (android)
 • Advanced user experience (android)
 • Accessing hardware (android)
 • Accessing hardware (Iphone)


Çka përfitoni nga ky trajnim?

 • Njohuri për zhvillimin e aplikacioneve dinamike për pajisje mobile për platformën Android dhe iOS
 • Njohuri rreth Android Studio dhe Xcode për platformën iOS.
 • Mundësi për punë praktike
 • Certifikatë që njihet edhe jashtë vendit
 • ECVET kredi


Kush mund të jetë pjesë e trajnimit?

 • Personat me njohuri elementare të punës me kompjuter
 • Personat me njohuri elementare të gjuhës angleze


Sa do të zgjas trajnimi?

Trajnimi do të zgjas 45 orë.

Njihuni me ligjëruesin!

Ylli Çarkaxhiu, M.Sc.

Ai ka mbi 6 vjet përvojë në hartimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të softuerit për klientë vendas dhe ndërkombëtar. Ylli është udhëheqës i Departamentit të Implementimeve në PBC, ku janë zhvilluar e implementuar zgjidhjet më inovative në Evropën Juglindore, siç është IBAS, SIIZHEK, Government Gateway for Public Finance (GOGAPf), Billing and CRM, Government ERP, Business Intelligence at Public Finances (BIPf), eGovernment to Citizens (eG2C) e shumë të tjera. Ylli ligjëron edhe në BPrAL AAB. Përveç që është ligjërues pasionant në PBC Academy, Ylli është i certifikuar nga Microsoft për zhvillimin e softuerit.

199€