Trajnimet aktive

Quality Assurance Engineer

Quality Assurance Engineer

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë për projekte nga fusha e inxhinierisë softuerike – duke mos u kufizuar vetëm në zhvillimin e softuerit por duke përfshi edhe organizimin, monitorimin dhe sigurimin e cilësisë në përgjithësi në projekte konkrete.

Project Management

Menaxhimi i Projekteve

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projektit, mjetet dhe teknikat e planifikimit, si të menaxhojnë projektin e sistemeve të informacionit dhe menaxhimin e ndryshimeve që paraqesin projektet

Social Media Managment

SMM (Social Media Management)

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit të mediave sociale. Të qenurit SMM, do të thotë fillimisht të keni njohuri të mira në marketing dhe më pas të keni shkathtësi në përdorimin e mjeteve dixhitale që na ofrohen, për të arritur synimet e biznesit ku operojmë.

Internet of Things

Internet of Things

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet Internetit.

UX & UI

UX/UI

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për telefona të mençur.
Përmes këtij trajnimi do të mësohen të gjitha fazat e dizajnimit, implementimit dhe funksionalizimit të ndërfaqes dhe përvojës së përdoruesit (UI UX) të një Web apo App.

Trajnimet e perfunduara

Cyber Security

Siguria e sistemeve – Cyber Security

Studentët do të kenë mundësi të trajnohen mbi mundësitë e mbrojtjes së kompjuterëve, rrjeteve, programeve dhe të dhënave nga qasja e paautorizuar ose sulmet në ekosistemin e internetit.

SQL

Querying Data with Transact-SQL

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit.
Ky është një provim thelbësor për ata që i janë futë shtegut të certifikimeve në Microsoft lidhur me platformën e të dhënave Microsoft,

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore (MBNj) dhe zbatimit praktik të tyre. Ky trajnim shërben për ata që janë të interesuar për menaxhimin e njerëzve në kuadër të organizatës, si në nivel operacional po ashtu edhe në atë strategjik.

Mobile IOS App Development

Mobile IOS App Development

Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në iOS dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Swift.

Mobile Android App Development

Mobile Android App Development

Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në Android dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Java.

JAVA

JAVA PROGRAMMING

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

PYTHON

Python Programming

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Web Development

Web development

Trajnim mbi teknikat e zhvillimit të uebit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL

Business Ethics

Business Ethics

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg.