UX & UI
UX & UI
Cyber Security
Cyber Security
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore
Mobile IOS App
Development
Mobile IOS App
Development
Mobile Android App
Development
Mobile Android App
Development
JAVA
JAVA
PYTHON
PYTHON
Web Development
Web Development
Internet of Things
Internet of Things
Business Ethics
Business Ethics
Studentët do të kenë mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për
telefona të mençur.
Përmes këtij trajnimi do të mësohen të gjitha fazat e dizajnimit, implementimit dhe funksionalizimit të ndërfaqes dhe përvojës së përdoruesit (UI UX) të një Web apo App.
Trajnimet aktive
Trajnimet e perfunduara
SQL Server
SQL Server
REZERVO
Querying Data with Transact-SQL
Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit. Ky është një trajnim thelbësor për ata që i janë futë shtegut të certifikimeve në Microsoft lidhur me platformën e të dhënave Microsoft.
REZERVO
UX/UI
REZERVO
Siguria e sistemeve %E2%80%93 Cyber Security
Studentët do të kenë mundësi të trajnohen mbi mundësitë e mbrojtjes së kompjuterëve, rrjeteve, programeve dhe të dhënave nga qasja e paautorizuar ose sulmet në ekosistemin e internetit.
REZERVO
Menaxhimi i Burimeve Njerzore
Mobile iOS App Development
Mobile Android App Development
JAVA Programming
Python Programming
Web development
Internet of Things
Business Ethics
Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore (MBNj) dhe zbatimit praktik të tyre.
Ky trajnim shërben për ata që janë të interesuar për menaxhimin e njerëzve në kuadër të organizatës, si në nivel operacional po ashtu edhe në atë strategjik. Ky trajnim është i dizajnuar për organizatat apo bizneset nga çdo sektor, pra gjen aplikim në çdo lloj ndërmarrje, pavarësisht veprimtarisë apo përmasave të organizatës.
Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në iOS dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Swift.
Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në Android dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Java.
Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.
Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.
Trajnim mbi teknikat e zhvillimit të uebit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL
Studentët do të kenë mundësi të trajnohen në zhvillimin dhe programimin e pajisjeve që kryejnë funksione nëpërmjet Internetit.
Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg.
Let's talk
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
M%C3%AB shum%C3%AB
REZERVO
REZERVO
REZERVO
REZERVO
REZERVO
REZERVO
REZERVO