Mobile iOS App Development
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Koh%C3%ABzgjatja
Metodologjia e trajnimit
Ligj%C3%ABrues
Profilet e preferueshme:
Let's talk
Kjo l%C3%ABnd%C3%AB do t%C3%AB ofroj mund%C3%ABsit%C3%AB e eksplorimit dhe programimit t%C3%AB softuer%C3%ABve p%C3%ABr pajisje mobile, duke u bazuar n%C3%AB iOS dhe do t%C3%AB shfryt%C3%ABzohen teknikat e zhvillimit t%C3%AB softuerit n%C3%AB gjuh%C3%ABn programuese Swift.
%E2%80%A2 Getting started with iPhone programming
%E2%80%A2 Handling Basic Interaction
%E2%80%A2 Outlets, actions, and view controllers
%E2%80%A2 Tab Bars and Pickers
%E2%80%A2 Keyboard, screen and controllers
%E2%80%A2 View, preferences and database
%E2%80%A2 Navigation Controllers and Table Views
%E2%80%A2 Accessing hardware
%E2%80%A2 Taps, Touches, and Gestures
%E2%80%A2 The Camera and Photo Library
%E2%80%A2 Application Localization
%E2%80%A2 Using third party API
%E2%80%A2 Bringing It All Together
Kjo l%C3%ABnd%C3%AB do t%C3%AB ofroj mund%C3%ABsit%C3%AB e eksplorimit dhe q%C3%ABllimin e pajisjeve mobile, bazuar n%C3%AB iOS, duke shfryt%C3%ABzuar teknikat e zhvillimit t%C3%AB softuerit n%C3%AB gjuh%C3%ABn programuese Swift. Ky trajnim %C3%ABsht%C3%AB i strukturuar si n%C3%AB nj%C3%AB sekuenc%C3%AB logjike p%C3%ABr t%C3%AB ndihmuar student%C3%ABt me njohuri paraprake t%C3%AB ndryshme t%C3%AB zhvillimit t%C3%AB softuerit q%C3%AB t%C3%AB m%C3%ABsojn%C3%AB si t%C3%AB shkruajn%C3%AB aplikacione p%C3%ABr pajisjet mobile, n%C3%AB platform%C3%ABn iOS. Student%C3%ABt do t%C3%AB m%C3%ABsojn%C3%AB t%C3%AB p%C3%ABrdorin Xcode, si mjedis zhvillimi p%C3%ABr aplikacione mobile. N%C3%AB kuad%C3%ABr t%C3%AB l%C3%ABnd%C3%ABs do t%C3%AB analizohen thell%C3%AB edhe komponent%C3%ABt baz%C3%AB t%C3%AB aplikacionit p%C3%ABr pajisje mobile (smart phone). Duke filluar me shqyrtimin e pjes%C3%ABve q%C3%AB p%C3%ABrb%C3%ABjn%C3%AB nj%C3%AB aplikacion p%C3%ABr pajisje mobile dhe ciklit t%C3%AB tij t%C3%AB jet%C3%ABs, si struktura e aplikacioneve dhe burimet e jashtme, koh%C3%ABzgjatjet e tyre dhe ciklet e jet%C3%ABs, pamjet, menyt%C3%AB, njoftimet dhe shum%C3%AB veti tjera.
Me p%C3%ABrfundimin e k%C3%ABsaj l%C3%ABnde, studenti do t%C3%AB jet%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB zhvilloj n%C3%AB form%C3%AB t%C3%AB pavarur aplikacione dinamike p%C3%ABr pajisje mobile p%C3%ABr platform%C3%ABn iOS, duke p%C3%ABrdorur XCode.
Njohje elementare e pun%C3%ABs me kompjuter, njohje elementare e gjuh%C3%ABs angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB.
Trajnimi mbahet n%C3%AB tipin e bashk%C3%ABbisedimit, me ilustrime logjike t%C3%AB rrjedh%C3%ABs s%C3%AB procesit dhe gjat%C3%AB trajnimit, bashk%C3%ABrisht me student%C3%ABt, do t%C3%AB prodhohet nj%C3%AB produkt n%C3%AB gjuh%C3%ABn programuese Swift.
Arbnor Halili, M.Sc.
Arbor Halili ka më shumë se tetë (8) vjet përvojë profesionale në zhvillimin e projekteve në lidhje me inxhinierinë e softuerëve. z. Halili ka ekspertizë në teknologjitë me bazë në Microsoft dhe teknologjitë mobile me një theks të veçantë në Android.
z. Halili ka mbaruar studimet pasuniversitare në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierike në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë. Ai ndjek studimet e doktoratës në të njëjtën fushë në Universitetin e Evropës Juglindore. Është autori i disa punimeve kërkimore që lidhen me ueb dhe platformën Android. Gjithashtu, Arbnori punon si Asistent Mësimor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë. Mbanë poziten e Menaxherit të Implementimeve në PBC ku implementohen zgjidhje komplekse teknologjike për klientelë vendore dhe ndërkombëtare.
Application Developers
Technical Consultant
Mobile Developer
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
Mobile IOS App
Development
Mobile IOS App
Development
REZERVO
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL