SQL Server
SQL Server
REZERVO
Querying Data with Transact-SQL
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Koh%C3%ABzgjatja
Ligj%C3%ABrues
Profilet e preferueshme:
Let's talk
Trajnimi 20-761 p%C3%ABrqendrohet n%C3%AB T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit. Ky %C3%ABsht%C3%AB nj%C3%AB provim thelb%C3%ABsor p%C3%ABr ata q%C3%AB i jan%C3%AB fut%C3%AB shtegut t%C3%AB certifikimeve n%C3%AB Microsoft lidhur me platform%C3%ABn e t%C3%AB dh%C3%ABnave Microsoft,
Gjat%C3%AB trajnimit do t%C3%AB ligj%C3%ABrohet p%C3%ABr:

%E2%80%A2 Introduction to Microsoft SQL Server
%E2%80%A2 Introduction to T-SQL Querying
%E2%80%A2 Writing SELECT Queries
%E2%80%A2 Querying Multiple Tables
%E2%80%A2 Sorting and Filtering Data
%E2%80%A2 Working with SQL Server Data Types
%E2%80%A2 Using DML to Modify Data
%E2%80%A2 Using Built-In Functions
%E2%80%A2 Grouping and Aggregating Data
%E2%80%A2 Using Subqueries
%E2%80%A2 Using Table Expressions
%E2%80%A2 Using Set Operators
%E2%80%A2 Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
%E2%80%A2 Pivoting and Grouping Sets
%E2%80%A2 Executing Stored Procedures
%E2%80%A2 Programming with T-SQL
%E2%80%A2 Implementing Error Handling
%E2%80%A2 Implementing Transactions
Ky trajnim do t%C3%AB ofroj mund%C3%ABsit%C3%AB e eksplorimit dhe q%C3%ABllimin e teknikave q%C3%AB student%C3%ABt t%C3%AB njoftohen me gjuh%C3%ABn e p%C3%ABrpunimit t%C3%AB t%C3%AB dh%C3%ABnave. L%C3%ABnda %C3%ABsht%C3%AB dizajnuar q%C3%AB t'iu m%C3%ABsohet student%C3%ABve t%C3%AB cil%C3%ABt k%C3%ABrkojn%C3%AB zgjerimin e njohurive mbi nd%C3%ABrveprimet e bazave t%C3%AB t%C3%AB dh%C3%ABnave relacionale.
L%C3%ABnda p%C3%ABrfshin konstruksione Query si filtrimi, grupimi dhe renditja, nd%C3%ABrthurja e t%C3%AB dh%C3%ABnave nga tabela t%C3%AB shum%C3%ABfishta duke p%C3%ABrdorur "Joins", "subqueries", operator%C3%ABt e vendosur, modifikimin e t%C3%AB dh%C3%ABnave, si dhe aspekte t%C3%AB p%C3%ABrcaktimit t%C3%AB t%C3%AB dh%C3%ABnave si zgjedhja e llojeve t%C3%AB t%C3%AB dh%C3%ABnave dhe forcimi i integritetit t%C3%AB t%C3%AB dh%C3%ABnave.
Provimi gjithashtu p%C3%ABrfshin konstruksione m%C3%AB t%C3%AB avancuara t%C3%AB "Query" si t%C3%AB dh%C3%ABna "Pivoting" dhe "Unpivoting", duke p%C3%ABrdorur funksione "win-dow", grupimin "Sets", p%C3%ABrdorimin e operatorit "APPLY", Kompleksitetet e "NULL", si dhe konvertimet Implicite. Provimi mbulon tabelat e p%C3%ABrkohshme t%C3%AB versionit "Querying" t%C3%AB sistemit, si dhe t%C3%AB dh%C3%ABnat "XML" dhe "JSON". Provimi gjithashtu p%C3%ABrfshin modulet "T-SQL" dhe konstruksione programatike si "Viewsss", funksionet e p%C3%ABrcaktuara nga p%C3%ABrdoruesi, dhe procedurat e ruajtura, si dhe pun%C3%ABn me transaksione dhe trajtimin e gabimeve.
Me p%C3%ABrfundimin e k%C3%ABsaj l%C3%ABnde, studentet do t%C3%AB jen%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB dizajnojn%C3%AB, zhvillojn%C3%AB struktur%C3%ABn e baz%C3%ABs s%C3%AB t%C3%AB dh%C3%ABnave, t%C3%AB p%C3%ABrdorin pyetjet dhe procedurat e ruajtura duke p%C3%ABrdorur "Transact SQL". P%C3%ABrmes k%C3%ABtij trajnimi student%C3%ABt do t%C3%AB jen%C3%AB n%C3%AB gjendje me k%C3%ABto aft%C3%ABsi t%C3%AB shk%C3%ABlqejn%C3%AB n%C3%AB provimin 20-761.
Njohje elementare e pun%C3%ABs me kompjuter, njohje elementare e gjuh%C3%ABs angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB.
Kimete Bilalli, Msc.
Kimetja është një eksperte e IT. Ajo aktualisht punon në ATK (Administrata Tatimore e Kosovës) si Business Intelligence Developer. Ajo ka qenë pjesë e Sistemit të TI për Administratën Tatimore të Kosovës që nga viti 2000, ku ka punuar në Oracle Development Application and Databaza deri në vitin 2008, ku më pas fokusohet në DW (DataWarehouse) dhe BI (Business Intelligence) System. Ajo gjithashtu është përfshirë në zhvillimin e shumë projekteve të tjera të IT-së të ATK, të cilat janë organizuar dhe monitoruar nga FMN (Fondi Monetar Nderkombëtar), Banka Botërore, USAID, BE, etj.

Znj. Bilalli, ka qenë pjesë e Institutit të Trajnimit dhe Zhvillimit të A.U.K. (RIT Kosova) që nga viti 2016, ku ajo ka zhvilluar trajnime për zhvillimin e bazës së të dhënave në domenin
SQL Server.

Znj. Bilalli është një inxhinier i diplomuar në Universitetin e Prishtinës ku ka një diplomë master në
Inxhinieri Mekanike, si dhe një diplomë master të përqendruar në Shkencë Kompjuterike dhe Inxhinieri nga Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë (UBT).

Ajo ka certifikime nga Microsoft SQL dhe Oracle.

SQL Server Database Administrators
System Engineers
Application Developers
Web Developer
Technical Consultant
Embedded Technology Developer/Specialist
Developers and IT professionals interested in Microsoft certification
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore