Python Programming
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Koh%C3%ABzgjatja
Metodologjia e trajnimit
Profilet e preferueshme:
Let's talk
Trajnim mbi teknikat baz%C3%AB t%C3%AB zhvillimit t%C3%AB aplikacioneve duke p%C3%ABrdorur gjuh%C3%ABn programuese Python.
Ky trajnim është i ndarë në katër pjesë, dhe atë si vijon:
Pjesa e parë fillon me krijimin e ambientit zhvillues dhe kjo pjesë shërben si hyrje për sintaksën dhe paradigmat e programit të orientuar në objekte.

Pjesa e dytë vazhdon me thellimin e koncepteve, metodave dhe strukturës së të dhënave dhe funksioneve nga Python, të inkorporuar në librari apo module si dhe shpjegohen edhe paketat e palëve të treta.

Pjesa e tretë vazhdon me operacionet me files, ma bazën e shënimeve si dhe funksioneve tjera të inkorporuara në Python.
Pjesa e katërt përfshin threads dhe proceset, pastaj shpjegohen veprimet në rrjeta kompjuterike si dhe protokollet përkatëse (HTTPS, SMTP, POP3 etj.). Gjatë trajnimit, bashkë me studentët do të zhvillohet një produkt në gjuhën programuese Python.

• Introduction to Python & Interpreter
• The Python Language
• Object-Oriented Python
• Exceptions & Modules
• Core Built-ins and Standard Library Modules
• Strings and Regular Expressions
• File and Text Operations
• Persistence and Databases
• Time Operations
• Threads and Processes
• Networking Basics
• Client-Side Network Protocol Modules

Ky trajnim ju ofron mund%C3%ABsit%C3%AB e eksplorimit dhe q%C3%ABllimin e teknikave t%C3%AB zhvillimit t%C3%AB aplikacioneve duke p%C3%ABrdorur gjuh%C3%ABn programuese Python.
Me p%C3%ABrfundimin e k%C3%ABtij trajnimi studenti do t%C3%AB jet%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB zhvilloj n%C3%AB form%C3%AB t%C3%AB pavarur aplikacione duke shkruar kodin n%C3%AB gjuhen programuese Python dhe integruar edhe librarit%C3%AB (funksionet) e gatshme t%C3%AB gjuh%C3%ABs Python.
Njohje elementare e pun%C3%ABs me kompjuter, njohje elementare e gjuh%C3%ABs angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB.
Trajnimi mbahet n%C3%AB tipin e bashk%C3%ABbisedimit, me ilustrime logjike t%C3%AB rrjedh%C3%ABs s%C3%AB procesit dhe gjat%C3%AB trajnimit, bashk%C3%ABrisht me student%C3%ABt, do t%C3%AB prodhohet nj%C3%AB produkt n%C3%AB gjuh%C3%ABn programuese Python
Application Developers
Technical Consultant
Social Media Administrator
Performance Tester
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
PYTHON
PYTHON
REZERVO
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore