JAVA PROGRAMMING
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Koh%C3%ABzgjatja
Metodologjia e trajnimit
Profilet e preferueshme:
Let's talk
Trajnim mbi teknikat baz%C3%AB t%C3%AB zhvillimit t%C3%AB aplikacioneve duke p%C3%ABrdorur gjuh%C3%ABn programuese Java.
Gjat%C3%AB trajnimeve student%C3%ABve do t'iu ligj%C3%ABrohet, me shembuj praktik, p%C3%ABr:
%E2%80%A2 Introduction to Computers, Internet and Java
%E2%80%A2 Introduction to Classes, Objects, Methods and Strings
%E2%80%A2 Control Statements
%E2%80%A2 Methods: A Deeper Look
%E2%80%A2 Arrays and Array Lists.
%E2%80%A2 Classes and Objects: A Deeper Look
%E2%80%A2 OOP: Inheritance and Polymorphism
%E2%80%A2 Interfaces & Exception Handling
%E2%80%A2 GUI Components
%E2%80%A2 String builders and Files
%E2%80%A2 Concurrency
%E2%80%A2 Accessing Databases with JDBC
Pjesa e parë - fillon me instalimin e ambientit zhvillues dhe kjo pjesë shërben si hyrje për kompjuterët, Internetin, dhe zhvillimin e aplikacioneve me Java duke shpjeguar klasat, objektet, metodat dhe kontrollat. Poashtu në këtë kapitull do të shpjegohen edhe algoritmet dhe pseudo kodi.

Pjesa e dytë - vazhdon me thellimin e koncepteve, metodave dhe strukturës së të dhënave dhe funksioneve nga Java. Vektorët dhe listat e lidhura janë pjesë po ashtu të javës së dytë.

Pjesa e tretë - fokusohet deri ne detaje të koncepteve të programimit të orientuar në objekte (POO) si trashëgimia, polimorfizmi dhe ndërfaqet (interfaces), pastaj vazhdon përjashtimet (exceptions) dhe ndërfaqen grafike (GUI).

Pjesa e katërt - do të shpjegohen tema të avancuara si: "strings" karakteret, operacionet me "files", "threads" dhe paralelizmi dhe në fund edhe operacionet me bazën relacionale të shënimeve.
Me p%C3%ABrfundimin e k%C3%ABsaj l%C3%ABnde studenti do t%C3%AB jet%C3%AB n%C3%AB gjendje t%C3%AB zhvilloj nj%C3%AB form%C3%AB t%C3%AB pavarur aplikacione (t%C3%AB bazuara n%C3%AB "command line" me GUI dhe t%C3%AB integruara n%C3%AB shfletues t%C3%AB Internetit %E2%80%93 applets), duke shkruar kodin n%C3%AB gjuhen programuese Java dhe integruar edhe librarit%C3%AB (funksionet) e gatshme t%C3%AB Java-s%C3%AB.
Njohje elementare e pun%C3%ABs me kompjuter, njohje elementare e gjuh%C3%ABs angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB.
Trajnimi mbahet n%C3%AB tipin e bashk%C3%ABbisedimit, me ilustrime logjike t%C3%AB rrjedh%C3%ABs s%C3%AB procesit dhe gjat%C3%AB trajnimit, bashk%C3%ABrisht me student%C3%ABt, do t%C3%AB prodhohet nj%C3%AB produkt n%C3%AB gjuh%C3%ABn programuese Java.
Application Developers
Technical Consultant
Web Developer
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
JAVA
JAVA
REZERVO
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore