Trajnime tjera
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
Menaxhimi
i Burimeve Njer%C3%ABzore
REZERVO
Menaxhimi i Burimeve Njer%C3%ABzore
P%C3%ABrshkrimi
P%C3%ABrfitimet
Parakushtet:
Koh%C3%ABzgjatja
Ligj%C3%ABrues
Profilet e preferueshme:
Trajnimi fokusohet n%C3%AB ofrimin e informatave t%C3%AB avancuara, q%C3%AB mund%C3%ABsojn%C3%AB t%C3%AB kuptuarit e r%C3%ABnd%C3%ABsis%C3%AB s%C3%AB menaxhimit t%C3%AB burimeve njer%C3%ABzore (MBNj) dhe zbatimit praktik t%C3%AB tyre. Ky trajnim sh%C3%ABrben p%C3%ABr ata q%C3%AB jan%C3%AB t%C3%AB interesuar p%C3%ABr menaxhimin e njer%C3%ABzve n%C3%AB kuad%C3%ABr t%C3%AB organizat%C3%ABs, si n%C3%AB nivel operacional po ashtu edhe n%C3%AB at%C3%AB strategjik. Kp%C3%ABrshtatet%C3%ABsht%C3%AB i dizajnuar p%C3%ABr organizatat apo bizneset nga %C3%A7ddo sektor, pra gjen aplikim n%C3%AB %C3%A7ddo lloj nd%C3%ABrmarrje, pavar%C3%ABsisht veprimtaris%C3%AB apo p%C3%ABrmasave t%C3%AB organizat%C3%ABs.
Moduli i trajnimit %C3%ABsht%C3%AB dizajnuar q%C3%AB t'ju m%C3%ABsohet pjes%C3%ABmarr%C3%ABsve qasja e organizat%C3%ABs n%C3%AB mjedisin bashk%C3%ABkohor n%C3%AB t%C3%AB cilin operon. Tematikat p%C3%ABrshkruajn%C3%AB ciklin e MBNj t%C3%AB nd%C3%ABrlidhur me rolin e departamentit t%C3%AB burimeve njer%C3%ABzore p%C3%ABr %C3%A7ddo faz%C3%AB, duke filluar nga planifikimi deri tek p%C3%ABrfundimi i marr%C3%ABdh%C3%ABnies s%C3%AB pun%C3%ABs. Temat e trajnimit jan%C3%AB t%C3%AB dobishme p%C3%ABr t%C3%AB kuptuarit e MBNj si nj%C3%AB fush%C3%ABveprimtari e ve%C3%A7aant%C3%AB dhe e r%C3%ABnd%C3%ABsishme, me informacione thelb%C3%ABsore dhe t%C3%AB specializuara p%C3%ABr proceset e MBNj.
Trajnimi p%C3%ABrfshin%C3%AB udh%C3%ABzues, mjete praktike, si dhe i ndihmon t%C3%AB menduarit strategjik se si organizata t%C3%AB p%C3%ABrballet me sfida t%C3%AB brendshme dhe t%C3%AB jashtme. N%C3%AB kuad%C3%ABr t%C3%AB sesioneve t%C3%AB trajnimit diskutohet p%C3%ABr 'aspektet praktike', "ndikimin e MBNj n%C3%AB kompetenc%C3%AB dhe performanc%C3%AB", 'format e komunikimit dhe ndikimin n%C3%AB organizat%C3%AB' etj.
N%C3%AB k%C3%ABt%C3%AB modul po ashtu p%C3%ABrfshihen pyet%C3%ABsor/testime me opsione t%C3%AB shum%C3%ABfishta q%C3%AB ndihmojn%C3%AB n%C3%AB vler%C3%ABsim dhe vet%C3%ABvler%C3%ABsim t%C3%AB pjes%C3%ABmarr%C3%ABsve, q%C3%AB i sh%C3%ABrben p%C3%ABr t%C3%AB reflektuar si profesionist%C3%AB, n%C3%AB p%C3%ABrballje me sfidat me t%C3%AB cilat mund t%C3%AB p%C3%ABrballen n%C3%AB t%C3%AB ardhmen.
Me p%C3%ABrfundimin e trajnimit, pjes%C3%ABmarr%C3%ABsit do t%C3%AB jen%C3%AB n%C3%AB gjendje q%C3%AB ta kuptojn%C3%AB r%C3%ABnd%C3%ABsin%C3%AB e integrimit t%C3%AB MBNj n%C3%AB organizat%C3%AB. Nj%C3%ABkoh%C3%ABsisht do t%C3%AB jen%C3%AB n%C3%AB gjendje q%C3%AB "ti menaxhojn%C3%AB me efikasitet" burimet njer%C3%ABzore, si dhe do t%C3%AB jen%C3%AB t%C3%AB pajisur me njohuri p%C3%ABr "procedurat dhe proceset" e nevojshme p%C3%ABr MBNj q%C3%AB gjejn%C3%AB aplikim tek %C3%A7ddo lloj organizate.
Gjat%C3%AB trajnimit do t%C3%AB ligj%C3%ABrohet p%C3%ABr:

%E2%80%A2 Kontekstin e Menaxhimit t%C3%AB Burimeve Njer%C3%ABzore
%E2%80%A2 Aft%C3%ABsit%C3%AB menaxhuese
%E2%80%A2 Funksionet e MBNj
%E2%80%A2 Modelet e MBNj
%E2%80%A2 Kultur%C3%ABn organizative
%E2%80%A2 Politikat dhe procedurat
%E2%80%A2 Zhvillimin e rregulloreve
%E2%80%A2 Analizat e jashtme dhe t%C3%AB brendshme t%C3%AB BNj
%E2%80%A2 Planifikimin e BNj
%E2%80%A2 Dizajnimin, p%C3%ABrshkrimin dhe ndarjen e pun%C3%ABve
%E2%80%A2 Rekrutimin dhe selektimin
%E2%80%A2 Praktikat e intervistimit
%E2%80%A2 Kompenzimin dhe benefitet
%E2%80%A2 Komunikimi efektiv
%E2%80%A2 Marr%C3%ABdh%C3%ABniet nd%C3%ABrmjet pun%C3%ABtor%C3%ABve
%E2%80%A2 Menaxhimin e performanc%C3%ABs
%E2%80%A2 Menaxhimin e Njohurive
%E2%80%A2 Disciplinimi dhe p%C3%ABrgjegj%C3%ABsit%C3%AB
%E2%80%A2 Trajnim dhe zhvillim
%E2%80%A2 Marr%C3%ABdh%C3%ABniet me BNj
%E2%80%A2 T%C3%AB drejtat e punonj%C3%ABsve, sh%C3%ABndeti dhe siguria n%C3%AB pun%C3%AB
P%C3%ABr t%C3%AB interesuarit, p%C3%ABrfshir%C3%AB menaxher%C3%ABt aktual apo potencial, ky trajnim do t%C3%AB sh%C3%ABrbej%C3%AB n%C3%AB t%C3%AB kuptuarit thelb%C3%ABsor se si 'nd%C3%ABrhyhet' n%C3%AB organizat%C3%AB dhe si t%C3%AB 'p%C3%ABrmir%C3%ABsohet' performanca e pun%C3%ABtor%C3%ABve por edhe e organizat%C3%ABs.
P%C3%ABrgjith%C3%ABsisht, ky trajnim do ti ndihmoj atyre q%C3%AB d%C3%ABshirojn%C3%AB t%C3%AB mendojn%C3%AB si n%C3%AB aspektin strategjik poashtu edhe n%C3%AB komunikimin e drejt%C3%ABp%C3%ABrdrejt%C3%AB me pun%C3%ABtor%C3%ABt, n%C3%AB m%C3%ABnyr%C3%AB q%C3%AB ti arrijn%C3%AB me efektshm%C3%ABri rezultatet e bazuara tek synimet afatshkurta dhe afatgjate t%C3%AB organizat%C3%ABs.
Njohuri elementare p%C3%ABr menaxhment, menaxhim t%C3%AB burimeve njer%C3%ABzore apo p%C3%ABrvoj%C3%AB pune n%C3%AB nj%C3%AB organizate dhe mosha madhore 16+.
Trajnimi %C3%ABsht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB.
Kushtrim Islami, MA.
Kushtrim Islami është trajner me përvojë shumë vjeçare. Ai ka përvojë të punës dhe si trajner në Kosovë, rajon dhe në nivel ndërkombëtar. Ai ka punuar si menaxher për organizata vendore, në biznes dhe në kuadër të projekteve të financuara nga EU dhe donatorë tjerë. Ka punuar si Menaxher i burimeve njerëzore për TDC (Training and Development Center), MDA (Management Development Associates), Terre des hommes, si dhe për P&O Stena Lines (Britani e Madhe). Si trajner ka punuar për organizatat: ATRC (Advocacy Training and Resource Center), UNDP (United Nations Development Programme), TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organizations), MDA (Management Development Associates), PECB (Professional Evaluation and Certification Board) etj.
Z. Islami ka të përfunduar studimet pasdiplomike në ‘Menaxhimin e Njohurive’ në Robert Gordon University, Britani të Madhe.
Menaxher i BNj
Menaxher i Projekteve
Asistent i MBNj
Zyrtar p%C3%ABr rekrutim
Konsulent n%C3%AB MBNj
Menaxher%C3%AB p%C3%ABr trajnim dhe zhvillim
Menaxher%C3%AB t%C3%AB profileve t%C3%AB ndryshme
Trainings
About
Let's talk
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.