SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
Trajnime tjera
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
REZERVO
Siguria e sistemeve %E2%80%93 Cyber Security
Përshkrimi
Përfitimet
Parakushtet:
Metodologjia e trajnimit
Kohëzgjatja
Ligjërues
Profilet e preferueshme:
Studentët do të kenë mundësi të trajnohen mbi mundësitë e mbrojtjes së kompjuterëve, rrjeteve, programeve dhe të dhënave nga qasja e paautorizuar ose sulmet në ekosistemin e internetit.
Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe identifikimit të sfidave të dizajnit të sigurisë së sistemit, duke kaluar nëpër çështjet e kërcënimeve nga Interneti, për të krijuar një zgjidhje të sigurisë në vazhdimësi. Ky trajnim është i strukturuar si një sekuencë logjike për të ndihmuar studentët me njohuri paraprake të hartimit, funksionalizimit, zhvillimit dhe aplikimit të sistemeve te sigurisë. Përmes ligjëratave dhe ushtrimeve laboratorike, studentët do të mësojnë rreth trendeve aktuale të kërcënimeve në Internet dhe ndikimin e tyre në organizimin e sigurisë.

• Threat landscape: terminology, cyber security threats, keeping up to date
• Authentication: access control, passwords, two-factor authentication
• Networking and communications: fundamentals, security challenges, standards
• Cryptography: symmetric and asymmetric cryptography, applications
• Network security: firewalls, virtual private networks, intrusion detection/prevention
• Malware: types of malware, attack vectors, preventing infection
• When your defences fail: cyber security laws, recovering from attacks
• BCP and DRP planning
• Managing security risks: risk analysis and management

Me përfundimin e këtij trajnimi, studenti do të jetë në gjendje të kuptojë cenueshmërinë e sigurisë bazike nga kërcënimet në Internet, si dhe të jetë i aftë ti aplikojë teknikat e nevojshme për ta mbrojtur infrastrukturën kompjuterike.
Njohje elementare e punës me kompjuter, njohje elementare e gjuhës angleze dhe mosha madhore 16+
Bashkëbisedim dhe ilustrim praktik i cenimit të sjgurisë kibernetike dhe menaxhimi i tyre.
Trajnimi është paraparë të mbahet 40 orë të ndara në 2 takime në javë.
Blerim Rexha, Ph.D.
Blerim Rexha ka 25 vjet përvojë në fushën e inxhinierisë kompjuterike. Ai ligjëron disa lëndë në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2007.
Ai mbaroi studimet e doktoratës në Universitetin Teknik të Vjenës në 2004, dhe gjatë studimeve universitare ishte student i dalluar i Universitetit të Prishtinës.
z. Rexha ka dhënë mësim edhe në Universitetin Amerikan të Kosovës. Ai është një mysafir i shpeshtë në konferenca shkencore dhe është i ftuar vazhdimisht nga universitete ndërkombëtare për të paraqitur gjetjet nga puna e tij kërkimore.
z. Rexha ka mbi 50 punime të botuara shkencore. Ai ka zhvilluar dhe zotëron autorësinë e “Method for transmitting protected information to a plurality of recipients”, në Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. z. Rexha ka punuar për shumë vite në Siemens AG, në njësinë “Programi dhe Inxhinieria e Sistemit” gjatë qëndrimit të tij 11-vjeçar në Vjenë, Austri.


Arbnor Halili, M.Sc.

Arbor Halili ka më shumë se tetë (8) vjet përvojë profesionale në zhvillimin e projekteve në lidhje me inxhinierinë e softuerëve. z. Halili ka ekspertizë në teknologjitë me bazë në Microsoft dhe teknologjitë mobile me një theks të veçantë në Android.
z. Halili ka mbaruar studimet pasuniversitare në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierike në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë. Ai ndjek studimet e doktoratës në të njëjtën fushë në Universitetin e Evropës Juglindore. Është autori i disa punimeve kërkimore që lidhen me ueb dhe platformën Android. Gjithashtu, Arbnori punon si Asistent Mësimor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë. Mbanë poziten e Menaxherit të Implementimeve në PBC ku implementohen zgjidhje komplekse teknologjike për klientelë vendore dhe ndërkombëtare.

%E2%80%A2 Application Developers
%E2%80%A2 Technical Consultant
%E2%80%A2 Embedded Technology Developer/Specialist
%E2%80%A2 Network engineers
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
Trainings
About
Let's talk
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore