Mobile Android App Development
Përshkrimi
Përfitimet
Parakushtet:
Kohëzgjatja
Ligjërues
Profilet e preferueshme:
Let's talk
Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në Android dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Java.
%E2%80%A2 Hello, Android
%E2%80%A2 Getting started
%E2%80%A2 Creating applications and activities
%E2%80%A2 Building user interfaces
%E2%80%A2 Intents and broadcast receivers
%E2%80%A2 Using Internet resources
%E2%80%A2 Files, saving state and preferences
%E2%80%A2 Databases and content providers
%E2%80%A2 Working in the background
%E2%80%A2 Expanding the user experience
%E2%80%A2 Advanced user experience
%E2%80%A2 Accessing hardware
%E2%80%A2 Using third party API
%E2%80%A2 Using Audio, video and camera
Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe qëllimin e pajisjeve mobile, bazuar në Android, duke shfrytëzuar teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Java. Ky trajnim është i strukturuar si në një sekuencë logjike për të ndihmuar studentët me njohuri paraprake të ndryshme të zhvillimit të softuerit që të mësojnë si të shkruajnë aplikacione të sofistikuara për pajisjet mobile për platformën Android. Studentët do të mësojnë të përdorin Android Studio, si mjedis zhvillimi për aplikacione mobile. Në kuadër të lëndës do të analizohen thellë edhe komponentët bazë të aplikacionit për pajisje mobile (smart phone). Duke filluar me shqyrtimin e pjesëve që përbëjnë një aplikacion për pajisje mobile dhe ciklit të tij të jetës, si struktura e aplikacioneve dhe burimet e jashtme, aktivitetet, kohëzgjatjet e tyre dhe ciklet e jetës, pamjet, menytë, njoftimet dhe shumë veti tjera.
Me përfundimin e kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje të zhvilloj në formë të pavarur aplikacione dinamike për pajisje mobile për platformën Android, duke përdorur Android Studio.
Njohje elementare e punës me kompjuter, njohje elementare e gjuhës angleze dhe mosha madhore 16+
Trajnimi %C3%ABssht%C3%AB parapar%C3%AB t%C3%AB mbahet 40 or%C3%AB t%C3%AB ndara n%C3%AB 2 takime n%C3%AB jav%C3%AB..
Application Developers
Technical Consultant
Mobile Developer
Trainings
About
Let's talk
Trajnime tjera
PBC Academy by PBC. %C2%A9 T%C3%AB gjitha t%C3%AB drejtat e rezervuara.
Mobile Android App
Development
Mobile Android App
Development
Metodologjia e trajnimit
Trajnimi mbahet në tipin e bashkëbisedimit, me ilustrime logjike të rrjedhës së procesit dhe gjatë trajnimit, bashkërisht me studentët, do të prodhohet një produkt në gjuhën programuese Java.
Arbnor Halili, M.Sc.
Arbor Halili ka më shumë se tetë (8) vjet përvojë profesionale në zhvillimin e projekteve në lidhje me inxhinierinë e softuerëve. z. Halili ka ekspertizë në teknologjitë me bazë në Microsoft dhe teknologjitë mobile me një theks të veçantë në Android.
z. Halili ka mbaruar studimet pasuniversitare në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierike në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë. Ai ndjek studimet e doktoratës në të njëjtën fushë në Universitetin e Evropës Juglindore. Është autori i disa punimeve kërkimore që lidhen me ueb dhe platformën Android. Gjithashtu, Arbnori punon si Asistent Mësimor në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë. Mbanë poziten e Menaxherit të Implementimeve në PBC ku implementohen zgjidhje komplekse teknologjike për klientelë vendore dhe ndërkombëtare.

REZERVO
UX & UI
UX & UI
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
SQL
SQL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Cyber Security
Cyber Security
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
AKADEMI E
REVOLUCIONIT
DIGJITAL
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore