Misioni
Vlerat
Shkollimi dhe aftësimi profesional i brezave të rinj në fushën e TIK-ut.
Përmes edukimit, inkubimit, përshpejtimit (akselerimit) dhe krijimit të ndërmarrjeve afariste – biznesore PBC Academy lehtëson inovacionin dhe të bërit biznes dhe ndihmon ekonominë për tu bërë pjesë e vlefshme e Revolucionit Digjital.
Ekselenca
është standardi i punës sonë.
Fleksibiliteti karakterizon të gjitha përpjekjet tona për të qenë të suksesshëm dhe lehtë të adaptueshëm për nevojat e tregut në epokën e revolucionit digjital
Inovacioni
është pasioni ynë
Punonjësit tanë
janë aseti ynë kryesor. Çmojmë përkushtimin, kreativitetin, angazhimin profesional dhe mësimin e vazhdueshëm tek secili prej tyre
Të mësuarit
dhe ngritja e vazhdueshme profesionale e studentëve janë masat e suksesit tonë
Diversiteti
dhe gjithëpërfshirja e mundësojnë punën ekipore dhe shkëmbimin e ideve për të mirën e
Akademisë
Shkëmbimi i lirë
i ideve i bazuar në respekt të ndërsjellë dhe debat të hapur, synon të nxisë mendimin kritik, zbulimet dhe përgjegjësinë sociale
Llogaridhënia
na bën të jemi përherë përgjegjës ndaj studentëve, njëri-tjetrit dhe publikut.
Trainings
About
Let’s talk
PBC Academy by PBC. © Të gjitha të drejtat e rezervuara.