Trajnimet aktive

Dizajnimi dhe zhvillimi i databazave

Dizajnimi dhe zhvillimi i databazave

Qëllimi i këtij trajnimi është që studentët të njoftohen me konceptet themelore të sistemeve të bazës së të dhënave, të kuptuarit e algjebrës relacionale, modeli konceptual, modelin e të dhënave, hartimin e bazës së të dhënave fizike dhe manipulimin e të dhënave përmes gjuhës SQL. Me anë të shembujve konkret, ndjekësit e trajnimit do të njoftohen edhe për dizajnin e bazës së të dhënave.

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Qëllimi i këtij trajnimi është që t’i pajisë studentët me njohuritë themelore mbi analizën e algoritmeve të ndryshme për nga aspekti kohor i ekzekutimit të algoritmit dhe ngarkesës së memories. Gjithashtu, gjatë këtij trajnimi theks i veçantë do t’i kushtohet strukturave të të dhënave si steku, rreshti dhe listat e lidhura.

Programimi i orientuar në objekte

Programimi i orientuar në objekte

Qëllimi i trajnimit është që studentët të aftësohen të kuptojnë konceptet themelore të programimit të orientuar në objekte. Studentët do të përfitojnë njohuri për programim të orientuar në objekte në gjuhën programuese Java, duke zbatuar konceptet themelore dhe metodat e njohura të kësaj paradigme.

Rrjetat kompjuterike

Rrjetat kompjuterike

Qëllimi është që të njoftohen studentët me konceptet themelore të rrjeteve kompjuterike, të kuptuarit e logjikës së transmetimit të paketave në medium transmetues, protokollet, modelet e rrjetave, pajisjet e rrjetave dhe simulimin e rrjetave në simulator kompjuterik, si dhe funksionimin e aplikacioneve në rrejta kompjuterike.

Project Management

Project Management

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për qëllimin e projekteve të ndryshme dhe menaxhimin e ndryshimeve që paraqesin projektet.

LITTLE BITS

Little Bits

Trajnimi në “LittleBits” është një trajnim i cili krijon një pasqyrë dhe një tërheqje për studentët të cilët janë të interesuar rreth mësimit të qarqeve dhe elektronikës. “LittleBits” janë blloqe ndërtuese shumë të lehta për t’u përdorur dhe ndërlidhja e këtyre blloqeve mundëson ndërtimin e qarqeve komplekse në pak sekonda. Ky trajnim fillon nga elementet bazike të “LittleBits”, duke përfshirë njohjen e të gjitha blloqeve dhe funksionimit të tyre. Kuptimin e qarqeve dhe ndërlidhja e tyre me “LittleBits”.

Internet of Things

Internet of Things

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për pajisje dhe programimin e këtyre pajisjeve që të kryejnë funksione nëpërmjet Internetit.

UX & UI

UX/UI

Studentët do të kenë mundësi të mundësi të inkuadrohen në trendin e ri të dizajnimit të Web-it dhe Aplikacioneve për telefona të mençur.
Përmes këtij trajnimi do të mësohen të gjitha fazat e dizajnimit, implementimit dhe funksionalizimit të ndërfaqes dhe përvojës së përdoruesit (UI UX) të një Web apo App.

Web Development

Web development

Trajnim mbi teknikat e zhvillimit të uebit duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të tilla si: PHP, JavaScript dhe MySQL

Mobile IOS App Development

Mobile IOS App Development

Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në iOS dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Swift.

Mobile Android App Development

Mobile Android App Development

Kjo lëndë do të ofroj mundësitë e eksplorimit dhe programimit të softuerëve për pajisje mobile, duke u bazuar në Android dhe do të shfrytëzohen teknikat e zhvillimit të softuerit në gjuhën programuese Java.

PYTHON

Python Programming

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Python.

Cyber Security

Siguria e sistemeve – Cyber Security

Studentët do të kenë mundësi të trajnohen mbi mundësitë e mbrojtjes së kompjuterëve, rrjeteve, programeve dhe të dhënave nga qasja e paautorizuar ose sulmet në ekosistemin e internetit.

Social Media Management

SMM (Social Media Management)

Trajnimi ka për fokus krijimin e shkathtësive moderne dhe inovative të marketingut, përmes përdorimit të mediave sociale. Të qenurit SMM, do të thotë fillimisht të keni njohuri të mira në marketing dhe më pas të keni shkathtësi në përdorimin e mjeteve dixhitale që na ofrohen, për të arritur synimet e biznesit ku operojmë.

Trajnimet e përfunduara

SQL

Querying Data with Transact-SQL

Trajnimi 20-761 përqendrohet në T-SQL Querying dhe konstruktet e programimit.
Ky është një provim thelbësor për ata që i janë futë shtegut të certifikimeve në Microsoft lidhur me platformën e të dhënave Microsoft,

Quality Assurance Engineer

Quality Assurance Engineer

Në kuadër të këtij trajnimi studentët do të mësojnë për teknikat themelore të sigurimit të cilësisë për projekte nga fusha e inxhinierisë softuerike – duke mos u kufizuar vetëm në zhvillimin e softuerit por duke përfshi edhe organizimin, monitorimin dhe sigurimin e cilësisë në përgjithësi në projekte konkrete.

JAVA

JAVA PROGRAMMING

Trajnim mbi teknikat bazë të zhvillimit të aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese Java.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Trajnimi fokusohet në ofrimin e informatave të avancuara, që mundësojnë të kuptuarit e rëndësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore (MBNj) dhe zbatimit praktik të tyre. Ky trajnim shërben për ata që janë të interesuar për menaxhimin e njerëzve në kuadër të organizatës, si në nivel operacional po ashtu edhe në atë strategjik.

Business Ethics

Business Ethics

Kjo lëndë ofron një qasje të hollësishme dhe praktike në atë se si menaxherët marrin vendime duke marrë për bazë etikën e biznesit, karshi sfidës për të arritur rezultate të matshme afariste dhe për të forcuar aftësinë konkurruese të ndërmarrjes në treg.