Përfito dije


PBC Academy përkushtohet maksimalisht që përgjatë studimeve të përfitoni dije, sa më shumë të jetë e mundur. Për ta arritur këtë PBC Academy dedikon personel të kualifikuar me tituj deri në PhD në institucionet më prestigjioze evropiane, aplikon metodologjinë "learning by doing” dhe mësimdhënien e realizon duke krijuar produkt real, me qëllim të plasimit në treg real. Krejt kjo kryhet në ambient real të punës, në laboratorë fizik dhe me syllabus të shkollave profesionale, të licensuara në Angli.

Përfito diplomë që njihet edhe jashtë vendit


Studentët në PBC Academy do të vlerësohen dhe notohen gjatë realizimit të punëve dhe pas dhënies së udhëzimeve për mënyrën e kryerjes së punëve. Udhëzimet jepen në formatin paraktik dhe teorik, përmes ligjëratave. Studentët e PBC Academy marrin 120 ECVET kredi me rastin e dhënies së provimeve, përkatësisht vlerësimit pozitiv nga mësimdhënësit. Kreditë ECVET mund edhe të bartën tek institucionet e arsimit të lartë. Kjo, sepse PBC Academy është e akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe ka licensën e punës nga MAShT. Kurdo që studentëve iu janë dhënë 120 ECVET kredi ata kualifikohen për diplomë dhe të njëjtën e gëzojnë pas ceremonisë formale.
Përfito aksione
produktin e zhvilluar


Produktet që do të zhvillohen nga studentët përgjatë studimeve do të plasohen në treg dhe do të komercializohen sipas parimit të ekonomisë së lirë. Studentët që gjatë studimeve kanë marrë pjesë, respektivisht kanë kontribuar në zhvillimin e produktit, bashkë me mentorin e grupit do të përfitojnë aksione në produktin e zhvilluar, për aq kohë sa janë pjesë e grupit, dhe/apo kompanisë që do të themelohet për këtë qëllim.
Kushtet për regjistrim

Keni kryer shkollën e mesme të lartë,

I nënshtroheni provimit pranues, nga lëndët Matematikë dhe Gjuhë Angleze.

Mënyrat e pagesës

Mundësi pagese për çdo muaj

Alternate Text

Ligjëruesit

Blerim Rexha, Ph.D.

Blerim Rexha ka mbi 25 vjet përvojë në fushën e inxhinierisë kompjuterike. Ai ligjëron disa lëndë në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2007. Ai mbaroi studimet e doktoratës në Universitetin Teknik të Vjenës në 2004 …

Xhevahir Bajrami, Ph.D.

Xhevahir Bajrami është profesor asistent në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Departamentin e Mekatronikës ku ligjëron lëndet: Baza e të Dhënave Inxhinierike, Modelimi dhe Simulimi i Sistemeve …

Bujar Krasniqi, Ph.D.

Bujar Krasniqi është profesor i asociuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Gjatë viteve 2007-2011 ai ka punuar si Asistent në Universitetin Teknik të Vjenës ...

Ylli Çarkaxhiu, M.Sc.

Ylli Çarkaxhiu ka mbi 6 vjet përvojë në, hartimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve të softuerit për klientë vendas dhe ndërkombëtar. Ylli është udhëheqës i departmentit të imementimeve në PBC …

Rina Krasniqi, M.Sc.

Rina Krasniqi është Menaxhere e Projekteve dhe Inxhiniere i Zhvillimit të Softuerëve në PBC. Ajo mbaroi studimet universitare, Master për “Blockchain” dhe Bachelor, në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin …

Granit Sadiku, Bsc.

Granit Sadiku është njëri nga ligjëruesit në akademinë tonë. Ai ka mbaruar studimet bachelor për shkenca kompjuterike në Universitetin e Prishtinës,ndërsa aktualisht është në përfundim të studimeve master në UBT …

Mentor Rexhepi, MBA

Mentor Rexhepi mban pozitën e Drejtorit Ekzekutiv në VentureUP. Ka përfunduar studimet bazë dhe MBA në Universitetin e Staffordshire, është i certifikuar si Certified Management Consultant (CMC), dhe poashtu ka disa certifikime për Project Management Cycle …

Infrastruktura

Vendndodhja e objektit të PBC Academy është në një lokacion shumë të përshtatshëm, në rrugën Bekim Fehmiu (Dardani/Lakrishtë) në Prishtinë, dhe ofron parking të mjaftueshëm dhe qasje të lehtë në të gjitha pjesët e qytetit. Sallat e trajnimeve dhe studimit janë moderne dhe me laboratorët përkatës dhe me të gjitha pajisjet e nevojshme për punën me studentë. Brenda institucionit ekziston edhe hapësira e leximit dhe shfrytëzimi i literaturës.

Partneritetet e nevojshme

PBCA me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe ofrimit të shërbimeve trajnuese dhe hulumtuese është e hapur të krijoj partneritete me institucione tjera arsimore në vend dhe jashtë vendit, në veçanti bashkëpunimi me institucione arsimore të specializuara në fushën e TIK-ut nga rajoni anglishtfolës dhe/apo gjermanofolës për ngritjen dhe ruajtjen e cilësisë dhe shkëmbimin e përvojave, për të rritur dhe fuqizuar rrjetin.

 1. Rregullorja e punës
 2. Rregullore për sigurimin e cilësisë

  Mbështetur në Ligjin Nr.04/L-037,"Për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës", të Statutit dhe Rregullores së Shkollës Profesionale PBC Academy sh.p.k (në tekstin në vijim PBC ACADEMY), si dhe të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, Bordi Themelues, në mbledhjen e mbajtur më 15.03.2019 miratoi këtë:

  RREGULLORE PËR SIGURIMIN DHE MENAXHIMIN E cilësisë

  Neni 1
  Cilësia është në qendër të të gjitha aktiviteteve të PBC ACADEMY duke adaptuar cilësinë si kulturë dhe zhvillimin e sistemit të menaxhimit të përgjithshëm të cilësisë. PBC ACADEMY synon të menaxhojë punën në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, veçanërisht në lidhje me trendet në Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.

  Neni 2
  Kjo Rregullore përshkruan sistemin e sigurimit dhe të menaxhimit të cilësisë në PBC ACADEMY.

  Neni 3
  Kur rregulloret, strukturat dhe iniciativat e cilësisë krijohen, zhvillohen, implementohen, monitorohen dhe vlerësohen, PBC ACADEMY merr një qasje të integruar duke përfshirë sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë, të përcaktuar si vijon:
  Sigurimi i cilësisë fokusohet në çështjet akademike, mësimdhënien dhe mësimnxënien dhe lidhet përafërsisht me ato shërbime të cilat drejtpërsëdrejti mbështesin studentët.
  Menaxhimi i cilësisë ka për objektiv zhvillimin efektiv, implementimin dhe monitorimin e politikave dhe procedurave dhe cilësinë e shërbimeve të mësimdhënies dhe mësimnxënies bazuar në plan programin e akredituar.

  Neni 4
  4.1. Rregulloret, proceset dhe iniciativat e cilësisë përqendrohen në përmirësimin e vazhdueshëm përmes vetëvlerësimit të rregullt me objektivat, standardet/kriteret e performancës, rishikimin e progresit dhe vlerësimin e përgjithshëm.
  Në nivel institucional dhe të njësive, udhëheqësit akademikë dhe administrativë bëjnë caktimin e prioriteteve dhe përcaktojnë planet dhe veprimet të cilat modelohen në nivel të gjerë dhe përdoren në mënyrë aktive.
  PBC ACADEMY promovon kulturën në të cilën çdo sektor, i punësuar dhe student e sheh përmirësimin e cilësisë si përgjegjësi personale dhe kolektive.
  4.2. Për çështje relevante lidhur me cilësinë njoftohen të interesuarit për t’u siguruar se të gjithë janë të përfshirë në zhvillimin e një kulture të cilësisë në të cilën arritjet njihen dhe shpërblehen kurse performanca, si dhe joperformanca, menaxhohen në mënyrë efektive.
  4.3. Të dhënat dhe materialet tjera analitike si dhe provat përdoren për t’u siguruar se gjykimet dhe vendimet janë të hapura, transparente dhe se në mënyrë të qartë janë të mbështetura me informacione përkatëse.

  Neni 5
  PBC ACADEMY mirëmban rregullisht një strukturë të brendshme të cilësisë e cila është e përshtatshme për qëllimin. Kjo përfshinë subjektet e mëposhtme dhe rolet:
  Bordi Themelues i PBC ACADEMY miraton planin strategjik ku sigurimi dhe menaxhimi i cilësisë janë pjesë të rëndësishme dhe ai ka përgjegjësinë përfundimtare.
  Drejtori udhëheq procesin e cilësisë dhe është përgjegjës ndaj Bordit. Drejtori është përgjegjës për përpilimin e Planit të veprimit për vetëvlerësim të cilësisë në nivel të PBC ACADEMY shkurt KSMC (Quality Self-Assessment Action Plan) që lidhet me prioritetet në lëmi të ndryshme. Plani dorëzohet për miratim në Bord themelues.
  Komisioni për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë (KSMC), që përbëhet nga Drejtori, Koordinatori për sigurimin e Cilësisë, dhe një Profesor, përpilon, implementon dhe mbikëqyr planin e veprimin për vetëvlerësim të cilësisë. Ai gjithashtu përgatit raportin periodik (semestral) për Bordin Themelues për rishqyrtim kritik. Mbështetja teknike sigurohet nga Koordinatori për sigurimin e cilësisë. Komisioni takohet së paku dy herë gjatë vitit akademik.
  Ekipet e sigurimit të cilësisë në çdo njësi, administrate dhe shërbime përkrahëse janë përgjegjëse për procesin e vetëvlerësimit dhe për implementimin e planit të veprimit për sigurimin e cilësisë.

  Neni 6
  Në mënyrë që të zhvillohet një kulturë e cilësisë, PBC ACADEMY do të përdorë një varg mekanizmash të brendshëm të cilat do të jenë të lidhura me mekanizmat e jashtëm në mënyrë të përshtatshme duke përfshirë, por pa u kufizuar në pikët në vijim:
  Zhvillimi dhe miratimi i kurrikulave bëhet në përputhje me udhëzimet strikte. Agjensioni Kombëtar i Akreditimit miraton dhe rivlerëson programet studimore dhe studentët vlerësohen në përputhje me udhëzimet e vlerësimit.
  Kalueshmëria në testim është e përcaktuar për secilin modul dhe çdo herë duhet të jetë mbi 50% e poenave të arritshme.
  Cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies ruhet dhe zhvillohet nëpërmjet një skeme periodike të vëzhgimit të mësimdhënies, vlerësimeve periodike nga studentët, vlerësimit individual të stafit dhe nga mundësitë e zhvillimit profesional.
  Procedura vjetore për vlerësimin e stafit është një vegël e rëndësishme për vlerësimin e performancës individuale, si bazë për rinovimin e kontratës, për progresin dhe promovimin
  Financat e PBC ACADEMY janë të monitoruara nga kontrolli i brendshëm.
  Përdorimi dhe zhvillimi i objekteve dhe burimeve është i planifikuar dhe i monitoruar nëpërmjet vetëvlerësimit periodik dhe procesit të planifikimit, me prioritetet e lidhura me planin strategjik.
  Satisfaksioni i studentëve dhe stafit nga shërbimet e ofruara matet nëpërmjet vlerësimet nga studentët dhe stafi.

  DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE

  Neni 7
  Kjo rregullore për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë do të shqyrtohet në baza vjetore nga ana e Komisionit për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë.

  Neni 8
  Kjo rregullore hynë në fuqi pas aprovimit të saj nga Bordi Themelues i PBC ACADEMY.

  Neni 9
  Pas aprovimit nga Bordi Themelues të PBC ACADEMY, kjo rregullore publikohet në ueb faqe zyrtare ku kanë qasje të gjithë të punësuarit e PBC ACADEMY dhe studentët.

 3. Rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit

  Mbështetur në Ligjin Nr.04/L-037,”Për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës”, të Statutit dhe Rregullores së Shkollës së lartë Profesionale PBC Academy sh.p.k (në tekstin në vijim PBC ACADEMY), si dhe të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, Bordi Themelues, në mbledhjen e mbajtur më 01.06.2019 miratoi këtë:

  RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË VLERËSIMIT

  Hyrje
  Vlerësimi ka për qëllim mbledhjen e informacioneve në përkrahjen e studentit në zotërimin e rezultateve të të nxënit, përcaktimin e nivelit të performancës, raportimin e rregullt të progresit, certifikimin dhe orientimin për shkollim të mëtejshëm.

  Neni 1
  Qëllimi
  Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i normave të kalueshmërisë në testimet teorike dhe praktike të studentit.

  Neni 2
  Metodat e vlerësimit
  2.1. Vlerësimi i studentit kryhet nëpërmjet vlerësimit të vazhdueshëm dhe përfundimtar,
  2.2 Vlerësimi i formativ është pjesë mësimdhënies dhe të nxënit. Realizohet nga mësimdhënësi gjatë vitit mësimor duke u bazuar në rezultatet e të nxënit.
  2.3. Vlerësimi formativ realizohet nga nëpërmjet angazhimit të studentëve në klasë, detyrave të shtëpisë, kuzive, punën në kabinet dhe debateve.
  2.4. Vlerësimi përfundimtar është pjesë e mësimdhënies dhe të nxënit. realizohet nga mësimdhënësi gjatë vitit akademik bazuar në rezultatet e të nxënit dhe bëhet me notë.
  2.5. Vlerësimi përfundimtar/përmbledhës realizohet në dy faza; Janar dhe Qershor me anë të provimeve semestrale.

  Neni 3
  Instrumentet për vlerësim
  Instrumentet për vlerësimin e studentit janë përcaktuar në dy forma:
  1. Vlerësimi me anë të testimit teorik me shkrim dhe me gojë
  2. Vlerësimi me anë të demonstrimit praktik

  Neni 4
  Kriteret e vlerësimit teorik
  4.1. Çdo student i nënshtrohet testimit teorik me shkrim ose me gojë për secilin modul.
  4.2. Vlerësimi i testimit bëhet me anë të poenave nga 5 deri në 1 për secilën pyetje.
  4.3. Kriteri për kalueshmëri të testimit është caktuar mbi normën 50% të përgjigjeve të sakta.

  Neni 5
  Kriteret e vlerësimit praktik
  5.1. Çdo student i nënshtrohet testimit praktik për secilin modul.
  5.2. Vlerësimi i testimit bëhet me anë të demonstrimit praktik të detyrës në kompjuter ose pajisje laboratorike dhe punime tjera të përcaktuara nga ligjëruesi.
  5.3. Vlerësimi i studentit për punën praktike bëhet me anë të listës së kontrollit e cila përmban detyrat operacionale që duhen zbatuar nga studenti.
  5.4. Vlerësimi i punës praktike bëhet me anë të përshkrimit RM (rezultatet e të mësuarit) për secilën detyrë.
  5.6. Studenti duhet të jetë në gjendje të demonstroj mbi 75% të detyrave nga lista e kontrollit për vlerësimin e punës praktike.

  DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE DHE KALIMTARE

  Neni 7
  Kjo rregullore për përcaktimin e kritereve të vlerësimit do të shqyrtohet në baza vjetore nga ana e komisionit për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë.

  Neni 8 Kjo rregullore hynë në fuqi pas aprovimit të saj nga Bordi Themelues i PBC ACADEMY.

  Neni 9
  Pas aprovimit nga Bordi Themelues të PBC ACADEMY, kjo rregullore publikohet në web faqe zyrtare ku kanë qasje të gjithë të punësuarit e PBC ACADEMY dhe studentët.

 4. Politikat për menaxhimin e kritereve të vlerësimit
 5. Rregullore e brendshme për regjistrimin e studentëve
 6. Rregullore për ruajtjen e konfidencialitetit
 7. Politikat dhe procedurat për regjistrim dhe përzgjedhje
 8. Procedurat për zëvendësimin e certifikatave

  Procedurat për zëvendësimin e certifikatave

  Neni 1
  Hyrje
  Zëvendësimi i certifikatës në rast se ajo është dëmtuar ose ka humbur mund të merret pranë administratës së akademisë në bazë të procedurave të dokumentuara sipas rregullores për zëvendësim.

  Neni 2
  Qëllimi
  Përmes kësaj rregulloreje i mundësohet studentit të bëjë kërkesë për zëvendësimin e certifikatës dhe shërben si udhëzues për administratën në trajtimin e kërkesave të studentëve.

  Neni 3
  Certifikata
  Certifikata është dokumenti zyrtar i cili pasqyron rezultatin e studentit dhe kualifikimin. Si e tillë ajo lëshohet me rastin e përfundimit të studimeve në vetëm një kopje. Certifikata punohet sipas standardit të akademisë me të dhënat e nxjerra nga portfolio e studentit.

  Neni 4
  Zëvendësimi i certifikatës
  4.1. Zëvendësimi i certifikatës bëhet në dy raste:
  1. Nëse ajo ka humbur
  2. Nëse është dëmtuar fizikisht
  4.2. Në të dyja rastet studenti duhet të paraqesë kërkesë me shkrim me përmbajtje të të dhënave personale, vitin akademik të studimeve, programin e studimeve, arsyetimin për zëvendësim dhe të protokolloj kërkesën pranë administratës.
  4.3. Administrata pas pranimit të kërkesës e dorëzon si të tillë për shqyrtim te zyrtari për koordinim të cilësisë.
  4.4. Për një afat prej 48 (dyzet e tetë orësh) studenti do të pranoj përgjigje për aprovim dhe/ose refuzim të përmbushjes së kërkesës.

  Neni 5
  Procedura e zëvendësimit të certifikatës
  5.1. Koordinatori për sigurim të cilësisë shqyrton kërkesat e studentëve dhe vlerëson mundësitë e zëvendësimit.
  5.2. Certifikata zëvendësohet vetëm në rast se studenti posedon portfolio nga regjistrimi deri në përfundim të studimeve.
  5.3. Certifikata nuk lëshohet/zëvendësohet nëse studenti nuk posedon asnjë dëshmi për vijueshmërinë në mësim dhe vlerësim.
  5.4. Pas shqyrtimit të kërkesës studenti pranon përgjigjen me shkrim nga administrata për lëshim ose jo të certifikatës.

  Neni 6
  Pranimi i certifikatës pas humbjes ose dëmtimit fizik
  6.1. Administrata obligohet të hulumtoj në arkivat e portfolios së studentit dhe të punoj një certifikate të re.
  6.2. Studenti obligohet të paguaj një shumë prej 5 (pesë) eurosh për shërbimin e administratës dhe kopjen e re të certifikatës.
  6.3. Administrata për një periudhë prej një jave bën lëshimin e certifikatës me vërtetimin e zëvendësimit të saj.

  Neni 7
  Ankesa
  Çdo student ka të drejtë ankese 5 (ditë) pas pranimit të përgjigjes negative për zëvendësim.
  Ankesat e pranuara shqyrtohen nga komisioni i cili formohet me rastin e ankesës.
  Komisioni përbëhet nga:
  1. Dy ligjërues nga lëndët obligative
  2. Koordinatori për sigurimin e cilësisë
  Shënim: Kjo rregullore hynë në fuqi pas aprovimit nga Kryesuesi i Bordit dhe si e tillë publikohet në ueb faqen e akademisë.

 9. Politikat zhvillimore të stafit
 10. Politikat dhe procedurat për vlerësimin e kandidatëve me aftësi të kufizuara
 11. Kodi i mirësjelljes
 12. Rregullore mbi procedurën dhe masat disiplinore
 13. Politikat dhe procedurat mbi njohjen e kredive
 14. Procedure e raportimit të incidenteve
 15. Rregullorja për menaxhimin dhe arkivimin e dokumentacionit të portofolios së studentit